MAHAPRAJA 2022

DAY 1

Himatika Vektor UM 1. Sarapan scaled

(Sarapan)

Himatika Vektor UM 2. Persiapan Pembukaan scaled

(Persiapan Pembukaan)

Himatika Vektor UM 3. Pembukaan scaled

(Pembukaan)

Himatika Vektor UM 4. Sambutan Ketua Pelaksana scaled

(Sambutan Ketua Pelaksana)

Himatika Vektor UM 5. Sambutan Bupati Mahasiswa scaled

(Sambutan Bupati Mahasiswa Departemen Matematika)

Himatika Vektor UM 6. Sambutan Kepala Dusun scaled

(Sambutan Kepala Dusun)

Himatika Vektor UM 7. Pembacaan Doa scaled

(Pembacaan Doa)

Himatika Vektor UM 8. Persiapan Menanam scaled

(Persiapan Menanam)

Himatika Vektor UM 9. Menanam scaled

(Menanam)

Himatika Vektor UM 10. Ishoma 1 scaled

(Ishoma 1)

Himatika Vektor UM 11. Membersihkan Mushola scaled

(Membersihkan Mushola)

Himatika Vektor UM 12. Kerja Bakti scaled

(Kerja Bakti)

Himatika Vektor UM 13. Membaca Bersama scaled

(Membaca Bersama)

Himatika Vektor UM 14. Sanitasi 1 scaled

(Sanitasi)

Himatika Vektor UM 15. Ishoma 2

(Ishoma 2)

Himatika Vektor UM 16. Eval.png

(Evaluasi)

DAY 2

Himatika Vektor UM 1. Sarapan 1 scaled

(Sarapan)

Himatika Vektor UM 2. Persiapan Panitia scaled

(Persiapan Panitia)

Himatika Vektor UM 3. Membaca Bersama scaled

(Membaca Bersama)

Himatika Vektor UM 4. Persiapan Perlombaan scaled

(Persiapan Perlombaan)

Himatika Vektor UM 5. Perlombaan scaled

(Perlombaan)

Himatika Vektor UM 7. Membersihkan Mushola scaled

(Membersihkan Mushola)

Himatika Vektor UM 8. Sanitasi scaled

(Sanitasi)

Himatika Vektor UM 9. Ishoma 2 1 scaled

(Ishoma 2)

Himatika Vektor UM 10. Eval.png scaled

(Evaluasi)

DAY 3

Himatika Vektor UM 1. Sarapan 2 scaled

(Sarapan)

Himatika Vektor UM 2. Persiapan Panitia scaled

(Persiapan Panitia)

Himatika Vektor UM 3. Bakti Sosial scaled

(Bakti Sosial)

Himatika Vektor UM 4. Ishoma scaled

(Ishoma)

Himatika Vektor UM 5. Persiapan Penutupan scaled

(Persiapan Penutupan)

Himatika Vektor UM 6. Penutupan scaled

(Penutupan)

Himatika Vektor UM 7. Sambutan Ketua Pelaksana scaled

(Sambutan Ketua Pelaksana)

Himatika Vektor UM 8. Sambutan Bupati Mahasiswa scaled

(Sambutan Bupati Mahasiswa Departemen Matematika)

Himatika Vektor UM 9. Sambutan Kepala Desa scaled

(Sambutan Kepala Desa)

Himatika Vektor UM 10. Penyerahan Vandel scaled

(Penyerahan Vandel)

Himatika Vektor UM 11. Pembacaan Doa scaled

(Pembacaan Doa)

Himatika Vektor UM 12. Pengumuman Pemenang Lomba scaled

(Pengumuman Pemenang Lomba)

Himatika Vektor UM 13. Sanitasi scaled

(Sanitasi)

Himatika Vektor UM 14. Persiapan Pulang scaled

(Persiapan Pulang)

Himatika Vektor UM 15. Pulang scaled

(Pulang)

Himatika Vektor UM Dokumentasi 1 scaled

(Dokumentasi 1)

Himatika Vektor UM Dokumentasi 2 scaled

(Dokumentasi 2)

Himatika Vektor UM Dokumentasi 3 scaled

(Dokumentasi 3)

Himatika Vektor UM Dokumentasi 4 scaled

(Dokumentasi 4)

Himatika Vektor UM Dokumentasi 5 scaled

(Dokumentasi 5)

Himatika Vektor UM Dokumentasi 6 scaled

(Dokumentasi 6)

https://coverletterwritingservice.com